MENU

Polityka prywatności

Przemysław Mroczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek, z siedzibą przy ul. Monte Cassino 9, 75-412 Koszalin o numerze NIP: 6691563044 oraz REGON: 330870429 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) .

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Administrator sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
10. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
c) wysyłka informacji drogą elektroniczną związanych z produktami firmy lub przekazywanie informacji drogą telefoniczną, za zgodą Klienta
11. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/E-mail/Ulica/Numer domu/Kod pocztowy/Miasto/Telefon kontaktowy.
12. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: prenumerata@karpmax.pl bądź też listownie na adres Sprzedawcy:

Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek
Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin

Polityka cookies
 
1. Sklep internetowy www.karpmax.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia
informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na
jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie
historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego
wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
5. Sklep internetowy www.karpmax.pl zbiera pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.
6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
b) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia
c) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
d) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony
internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości
7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony
sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP
8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych
osobowych.
10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do
dostępu do danych.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu
cywilnego.
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres:
prenumerata@karpmax.pl lub poprzez numer telefonu: 600 229 261.
3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać
jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany
obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
5. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki
towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie na stronie internetowej stanowią przedmiot praw
wyłącznych sklepu lub podmiotów współpracujących ze sklepem. Wskazane elementy stanowią przedmiot
autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych 
i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
6. W przypadku naruszenia o którym mowa w pkt 5 powyżej zostaną zastosowane odpowiednie kroki
prawne, adekwatne do zastosowanego naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu
Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w
życie.
8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.