MENU

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.karpmax.pl
 
Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Przemysław Mroczek
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego
Przemysław Mroczek, z siedzibą przy ul. Monte Cassino 9, 75-412 Koszalin o numerze NIP:
6691563044 oraz REGON: 330870429 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej)
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku
zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji,
zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.karpmax.pl prowadzony jest przez Przemysława
Mroczka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego
Przemysław Mroczek – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są
powyżej.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na
odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji
warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy
pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz
udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości
powołania się na niego w razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks
dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
7) Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i
prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe.
8) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
9) Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek
VAT.
10) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową www.karpmax.pl
11) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez
Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za
możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych
dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
12) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna czasopism, książek, płyt
DVD o tematyce wędkarskiej, gadżetów wędkarskich za pośrednictwem sieci Internet.
13) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach
konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
14) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
15) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z
bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
II DEFINICJE
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie
się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku
jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów
Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.karpmax.pl
6) SPRZEDAWCA– Przemysław Mroczek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek, z siedzibą przy ul. Monte Cassino
9, 75-412 Koszalin o numerze NIP: 6691563044 oraz REGON: 330870429 wpisaną do CEIDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
7) USŁUGODAWCA - Przemysław Mroczek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek, z siedzibą przy ul. Monte Cassino
9, 75-412 Koszalin o numerze NIP: 6691563044 oraz REGON: 330870429 wpisaną do CEIDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu
internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;
9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego lub
mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
11) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych w
sklepie internetowym;
12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta
zawarcia umowy sprzedaży;
13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
14) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za
pośrednictwem Sklepu internetowego;
15) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
16) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń
prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy
płatności;
17) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez
Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń
prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy
dostawy;
18) DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań
Kupującego;
19) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza
odstąpienia od umowy;
20) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie
obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania 
nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
21) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu,
stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający
Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
22) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu
późniejszego ich zakupu;
23) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym
zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
24) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona
do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
25) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy
wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami
do korespondencji;
26) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego
produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres
przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w
przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy
produktu;
27) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu
teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych
technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym
oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia
znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania
danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
28) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system
techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola
formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
29) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie
umożliwiające transmisję;
30) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;
III ZAMÓWIENIA
1) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez:
• poprzez e-mail –sklepik@karpmax.pl
• formularz znajdujący się w sklepie internetowym
1) Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 09:00-16:00.
2) Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski.
3) Ceny podane na stronie sklepu www.karpmax.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT.
4) Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane
towary.
5) Określone powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.
6) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
7) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez
Kupującego.
8) Z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego, zostaje zawarta Umowa. Sprzedawca nie
potwierdza przyjęcia zamówienia.
9) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza
kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą
być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
10) „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie
wartości zamówienia.
11) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty oraz
podać w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy, tj: Imię/Nazwisko/Email/Ulica/Numer
domu/Kod pocztowy/Miasto/Telefon kontaktowy
12) Dodatkowo Kupujący może wskazać numer lokalu, wpisać dodatkowe uwagi oraz wyrazić chęć na
otrzymanie Faktury oraz zapisać się do Newslettera.
13) Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru oraz formy
płatności. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku
potwierdzenia złożonego zamówienia.
14) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Za chwilę zawarcia
umowy uznaje się wysłanie przez Kupującego zamówienia.
15) Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać
zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
16) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
17) Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji
zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.
18) Realizacja zamówień w przypadku płatności przelewem odbywa się po zaksięgowaniu pieniędzy
na koncie sklepu lub otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonanej wpłacie.
19) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru
przesyłki przez Kupującego.
IV SPOSÓB PŁATNOŚCI
1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) w postaci przedpłaty – należy wówczas dokonać zapłaty na konto wskazane w e-mail zwrotnym
wysłanym od Sklepu
Bank Zachodni WBK S.A. 88 1500 1096 1210 9004 9091 0000
Przedpłaty dokonywane mogą być poprzez przelew elektroniczny lub bankowy.
3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów
dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w
szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy.
Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu
internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
V REALIZACJA DOSTAWY
1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2) Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
3) Sprzedawca oferuje darmową dostawę za pomocą Poczty Polskiej w przypadku prenumerat. W
przypadku pojedynczych egzemplarzy czasopisma koszt wynosi 3 zł.
W pozostałych przypadkach koszt dostawy jest stały i wynosi 10 zł – przesyłka priorytetowa polecona.
4) Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący, za wyjątkiem wysyłki prenumerat, której koszt
pokrywany jest przez Sprzedawcę. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
5) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,
niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym
Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6) Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie
Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za
przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
7) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 6 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę
przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu 
zamówienia.
8) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości
dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu
realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki
ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku
mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby
Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie:
600 229 261 bądź na adres e-mail: prenumerata@karpmax.pl
9) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest
zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela
podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i
niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 600 229 261 bądź na adres e-mail:
prenumerata@karpmax.pl
VI REKLAMACJE – RĘKOJMIA
1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych
Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest
rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do
użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a 
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego
przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz
osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i
uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej
od Sprzedawcy.
9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek
wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady
11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej
zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument
obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie
niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności
towaru z Umową.
14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W
przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
15) Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu
prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej
wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia roszczenia.
18) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do
zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga
nadmiernych kosztów.
19) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
20) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy
demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W
razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych
czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
22) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności
przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego
zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości
przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów
demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
24) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy
sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego 
tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio
zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej
rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument
dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym
orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
28) Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie
wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi
odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania,
przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim
odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody
na zasadach ogólnych.
30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu
rękojmi.
31) Adresem reklamacyjnym jest: Redakcja Karp Max ul. Al. Monte Casino 6, 75-412 Koszalin
VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW
1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na
piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną
na adres: prenumerata@karpmax.pl bądź też listownie na adres:
Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek
ul. Młyńska 78 lok. 3
75-424 Koszalin
2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem
www.karpmax.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie 
informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu
od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu
lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz
koszt.
8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących
przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza
zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
1) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za
zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
2) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
3) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy
w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i
art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
VIII ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi
Elektroniczne:
a) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
b) Newsletter
1) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
2) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na usłudze Newslettera zawarta jest na
czas nieoznaczony.
3) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia
poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
4) Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z
dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w
wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z
włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana
rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
5) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz
rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
6) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za
pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:
prenumerata@karpmax.pl lub lub telefonicznie 600 229 261. Usługodawca rozpatrzy reklamację
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
7) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o
świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn
poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
prenumerata@karpmax.pl lub telefonicznie 600 229 261.
8) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w
przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy
dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia
oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
9) Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o
świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
10) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez
Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania
Umowy.
11) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email
lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu
Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich
wejścia w życie.
2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane
zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie
może usunąć swoje Konto.
3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w
rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w
rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Sklepu.
5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 600 229 261
b) e-mail: sklepik@karpmax.pl
c) pisemnie na adres: Redakcja Karp Max ul. Al. Monte Casino 6, 75-412 Koszalin

6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub
zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8) Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.karpmax.pl oraz wszelkie
materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.